Disclaimer

Artikel 1: algemeen

Door het bezoeken van de website Sleinsarchief.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de gehele website van Sleinsarchief.be.


Artikel 2: informatie

Onder de term ‘informatie’ wordt hiernavolgend verstaan:

Alle mogelijke gegevens, kennis en informatie, verstrekt op elke wijze en onder elke vorm, met inbegrip van video, tv, geluid, audio, merken, afbeeldingen, beelden, grafische elementen, figuren, foto’s, lay-out, bestanden, muziek, teksten, links, animaties, titels, omschrijvingen, modellen, logo’s, namen, persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, adresgegevens, statische gegevens,…

Deze omschrijving is niet limitatief en omvat eveneens alle mogelijke andere items.


Artikel 3: intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie verstrekt op deze website wordt gedekt door alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, tekeningen en modellen, het intellectuele beschermingsrecht op databases, softwarenet,…). De gebruikers van de website erkennen en aanvaarden dat alle informatie de exclusieve eigendom is en blijft van Sleinsarchief.be en zijn respectievelijke content providers.

De verdeling, verkoop, reproductie, publicatie, downloaden, bewerking, aanpassing, vertaling, distributie, herdistributie, in verkeerbrenging, of gebruik voor commerciële doeleinden van alle mogelijke informatie, digitaal op papier, cd-rom, dvd, microfilm, elektronische drager, digitale drager, drukvorm, tv, radio of op enige andere wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Sleinsarchief.be.


Artikel 4: beperking aansprakelijkheid

De inhoud en informatie van de website met inbegrip van links kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, verwijderd, vertaald, uitgebreid, vernieuwd of aangevuld worden. Ondanks al onze zorg kan Sleinsarchief.be niet aansprakelijk gesteld worden voor onder meer: de juistheid, de volledigheid, weglatingen, onvolkomenheden of de geschiktheid van de informatie, resultaten, materialen, of diensten aan de gebruikers ter beschikking gesteld op Sleinsarchief.be. de eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn, zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Sleinsarchief.be of de onmogelijkheid deze te gebruiken.

In het bijzonder kan Sleinsarchief.be niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden ten gevolge van een verlies van gebruik of van gegevens die bekomen werden via Sleinsarchief.be of haar content providers, de storingen, fouten, veiligheid, defecten, vertragingen, problemen of onderbrekingen in de elektronische publicaties, rubrieken, diensten van Sleinsarchief.be en in deze van haar content providers;

de correcte en/of goede werking, (on)beschikbaarheid of foutloosheid van de interactieve rubrieken alsook het terug uit dienst nemen van rubrieken of diensten

het verloren gaan van informatie of beschadiging van gegevens toegevoegd door Sleinsarchief.be, haar content providers of door haar bezoekers

enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website

de inbreuken gepleegd door derden via de diensten en/of informatie aangeboden op Sleinsarchief.be of haar content providers.

de bereikbaarheid, snelheid, niet beschikbaar zijn, en uptime van Sleinsarchief.be;

schade of probleem door eender welke vorm van overmacht

Voornoemde opsomming is niet limitatief en strekt zich uit tot alle mogelijke aansprakelijkheden waartoe Sleinsarchief.be kan gehouden worden, al dan niet vermeld in deze disclaimer.

Sleinsarchief.be  verwerpt elke schadevergoeding van welke aard dan ook met betrekking tot, maar niet limitatief, tot deze gebruiksvoorwaarden, het niet nakomen van bereikbaarheid, juistheid, correctheid, volledigheid, geschiktheid, veiligheid, foutloosheid, schade, werking, beschadiging, storing, veiligheid, vertragingen, onderbreking, defecten of snelheid,...

Sleinsarchief.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks.


Artikel 5: ongeoorloofd of verboden gebruik

Door gebruik te maken van de website van Sleinsarchief.be verbindt de gebruiker zich ertoe :

-onder geen enkel beding gebruik te maken van deze site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;
-in de meest algemene zin niets te doen dat in tegenspraak is met de goede zeden en de openbare orde, de geldende wetten en reglementeringen;

-geen informatie of gedeelten hiervan van de website te gebruiken, publiceren, citeren, door te sturen, verwerken op een andere website of in eender welke andere media zonder voorafgaande toestemming van Sleinsarchief.be;

-geen informatie, gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen, contactgegevens, persoonsgegevens van gebruikers/bezoekers te verzamelen, verdelen, reproduceren, publiceren, door te sturen, te verwerken voor eender welk doel en op eender welke wijze te publiceren, met inbegrip van website, e-mail, papier, druk als eender welke andere vorm ;

-zich te onthouden van het kraken, beschadigen, platleggen, aanvallen of hacken van het systeem van Sleinsarchief.be of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;

-zich te onthouden van het uitvoeren van een zogenaamde DoS (Denial of Service) of DDoS (Distributed Denial of Service) attaque op het systeem van Sleinsarchief.be of van ieder ander systeem toegankelijk via het internet;

-geen lokale, nationale of internationale wetten te schenden.

Indien u een inbreuk pleegt op bovenstaand genoemde, dan wordt u persoonlijk verantwoordelijk gesteld en draagt u alle verantwoordelijkheid voor uw daden.


Artikel 8: weigering van gebruik of publicatie

Indien u als bezoeker van de website Sleinsarchief.be informatie toevoegt, doorstuurt of upload naar de website dan heeft Sleinsarchief.be het recht om deze informatie niet te gebruiken of na een eventuele publicatie opnieuw te verwijderen, zonder dat de bezoeker hiervoor enige schadevergoeding van welke aard dan ook voor kan eisen.


Artikel 9: wijziging van de onderhavige voorwaarden en bepalingen

Sleinsarchief.be behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens dewelke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. U heeft daarom als gebruiker de plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen.


Artikel 10: privacy

Sleinsarchief.be  is opgesteld conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer met betrekking tot de automatische registratie van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

Eveneens respecteert Sleinsarchief.be de principes van het Europees Dataverdrag van 28 januari 1981.

Bij ongeoorloofd gebruik heeft Sleinsarchief.be het recht om de verzamelde gegevens door te geven aan de bevoegde instanties voor het neerleggen van een klacht tegen de gebruiker.

Elke gebruiker waarvan Sleinsarchief.be over de persoonlijke gegevens beschikt kan zich, mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart) en een schriftelijke aangetekende, gedateerde en ondertekende aanvraag, zich richten tot Sleinsarchief.be, Sleidinge Dorp 5A te 9940 Evergem (Sleidinge) voor een schriftelijke mededeling van zijn/haar persoonsgegevens, alsmede de wijziging van onvolledige of incorrecte gegevens bekomen.


Artikel 11: publicatie zonder toestemming

Sleinsarchief.be wijst elke verantwoordelijkheid af voor het verwerken, zonder uitdrukkelijke toestemming, in hun databanken van rechtmatig verkregen gegevens en beeld- en geluidsmateriaal, al dan niet van persoonlijke aard, die afkomstig zijn van externe bronnen.

De gebruiker behoudt zich evenwel te allen tijde het kosteloos recht zich te verzetten tegen de publicatie op de website van beeld- en geluidsmateriaal, door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te sturen naar Sleinsarchief.be , Sleidinge Dorp 5A, te 9940 Evergem (Sleidinge), mits bewijs van zijn identiteit (d.m.v. een kopie van de identiteitskaart).

Artikel 12: nietigverklaring


Indien bepaalde regels, voorwaarden of rechten in deze disclaimer onwettig zijn of een stuk of een heel artikel/clausule als nietig of onwettig of ongeldig worden verklaard, dan vervalt enkel dat stuk of artikel/clausule, maar blijven alle andere artikels/clausules van kracht.


Artikel 13: slotbepaling

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden worden geregeld door de wetten van België. U erkent hierbij dat elk geschil dat voortvloeit of verband houdt met het gebruik van deze site of één van de gelinkte sites, wordt voorgelegd aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (België).