Orde van den stoet

 

Ie DEEL

 

Sleidinge St Jorisparochie

 

Groep 1 – Nationale Garde

Verzorgd door Boerenjeugd

Groep 1

De Belgische driekleur wordt voorop gedragen, omringd door een eerewacht.

 

 

Muziekmaatschappij De Eendracht Lovendegem

 

Groep 2 – St. Joris 

Verzorgd door Boerenjeugd

 

 

Groep 2

 

 

Romeinsch legeroverste te paard, omringd door Romeinsche soldaten.

Sinds aloude tijden is St. Joris de patroon der parochie. Hij werd wegens zijn Christelijk geloof in het jaar 303 onthoofd.

 

 

Wagen 1 – H. Godelieve 

Verzorgd door EE. ZZ Franciscanessen

 

 

Wagen 1

 

 

Vlaamsche Heilige, werd te Gistel ten jare 1070 op bevel van haren jaloerschen man Bertold geworgd. Zij blijft ons een voorbeeld van milddadigheid en geduld in het lijden. Haar reliquieën werden plechtig naar Sleidinge overgebracht door Mgr. Triest, Bisschop van Gent, ten jare 1653.

 

 

Groep 3 – De Landbouw 

Verzorgd door Boerinnenjeugd

 

 

Groep 3

 

 

Het meerendeel der bevolking leeft van den landbouw, bron van welvaart voor de gemeente.

 

 

Wagen 2 – De Fruitteelt

Verzorgd door Linde

 

 

Wagen 2

 

 

Deze is in de gemeente zeer uitgebreid. Reeds in 1864 werden 600.000kgr. per spoor vervoerd. Heden zijn er 264 ha. boomgaarden, met een gemiddelde jaarlijksche opbrengst van 2 ½ à 3 millioen kgr.

 

 

Wagen 3 – Houtbewerking 

Verzorgd door firma Ghijsbrechts

 

 

Wagen 3

 

 

De fruitteelt stelt de vraag naar inpakmateriaal. Vandaar de groote zagerijen, die verschillende soorten van verpakking voortbrengen.

 

 

Groep 4 – Spin- en Weverij 

Verzorgd door de Weststraat

 

 

groep 4 : onze Belgische kolonie zorgt voor beschaving

 

 

Vele weverijen benuttigen er de ingevoerde jute of het katoen. Deze grondstoffen worden in de tropische landen door inlandsche werkkrachten geoogst, en door de vlijtige handen onzer bekwame spinners en wevers tot prachtige kleerstoffen verwerkt.

 

 

 

 

In het programmaboekje werd ook volop geadverteerd. De aanhef van deze advertentie heeft vandaag een aparte bijklank...

 

 

 

IIe DEEL

 

Sleidinge viert feest

 

 

Harmonie De Christen Werklieden Waarschoot

 

Groep 5 – Sleinsche Reuzen 

Verzorgd door Weststraat

 

 

 

Groep 5

 

 

Kobe-Cies en Wanne-Mie zijn er altijd geren bij als er gefeest wordt. En het kleine volkje ook.

 

Groep 6 – Groep Sleinsche Turners 

“Rap En Vrank”

 

 

 

Groep 6  met Camiel Criel aan behangwinkel Bottelier-De Meyer

 

 

 

Groep 7 – Folkloristische Gebruiken 

Verzorgd door K.A.J. en Dorpstraat

A) Paascheiëren ; B) St. Niklaas ; C) Vastenavond ; D) De Ommeganck ; E) De Meiboom ; F) Driekoningenstoet ; G) Volksdansen H) Boogschutters ; I) Bolders ; J) Duivenmelkers ; K) Oude gekende Sleinsche volkstypen.

 

 

 

Groep 7b

 

Groep 7c

 

Groep 7f De drie koningen

 

Groep 7f

 

Groep 7g en j

 

 

 

 

Groep 8 – Vaandels der Maatschappijen

 

 

 

Groep 8

 

advertentie schilder-behanger Bottelier De Meyer Maurice

 

 

 

 

IIIe DEEL

 

Sleidinge in de Geschiedenis

 

 

Groep 9 – Opstand tegen Jozef II

Verzorgd door Boerenjeugd

Na den opstand der Belgen tegen Jozef II in 1789, sloot Sleidinge onmiddellijk bij de nieuwe Patriotische beweging aan. Op 8 October 1789 ontmoetten 800 mannen en knapen van Sleidinge de Patriotten van Gent op het Hulleken en verbroederden er, na een plechtige lijkdienst ter nagedachtenis van de gesneuvelden. In 1790 echter ten gevolge van innerlijken twist en partijzucht verloor de jonge Republiek der vereenigde Belgische Staten, haar vrijheid.

 

 

Groep 10 – 1789-1815 Tijdperk der Franche Revolutie-Godsdienstvervolging

Verzorgd door Polenstraat

 

 

Groep 10

 

 

In 1794 werd ons land door de Fransche Sansculotten onder den voet geloopen. In 1797 brak een vreeselijke Godsdienstvervolging uit. De priesters moesten vluchten. Te Sleidinge hield de onderpastoor, de E.H. De Smet, zich verborgen in de Weststraat. Daar werd hij in het huis thans bewoond door de familie Blanckaert, door de Franschen gevonden, deerlijk mishandeld en naar het eiland Ré verbannen.

 

 

Groep 11 – De Boerenkrijg

Verzorgd door Dorpstraat

 

 

Bron : Walter Verplaetse - foto 538

Groep 11

 

 

Opstand der landelijke bevolking tegen de Fransche dwingelandij. De Godsdienst werd vervolgd en de legerdienst verplicht.

 

 

Groep 12 – De Gentsche Seminaristen naar Wezel 

Verzorgd door Dorpstraat

 

 

Groep 12 : let op de prachtige maquette van onze kerk.

 

 

In het jaar 1813 werd de Bisschop van Gent door Napoleon in Frankrijk gevangen gezet. Zonder Pauselijke goedkeuring stelde den Keizer tot vervanger een Frans Officier aan. Deze werd noch door het volk, noch door de geestelijkheid erkend. De Seminaristen weigerden gehoorzaamheid en bij de bedreiging van verplichte inlijving in het leger, verlieten allen het Seminarie met den kreet “Liever soldaat dan ketter”. Kort daarop werden allen gevangen en naar Wezel in Duitschland gestuurd. Op de 148 weggevoerden kwamen er 33 om van ontbering. Onder deze helden bevonden zich volgende Sleidingenaren: Jan-Baptist De Clercq, doodgemarteld te Wezel ; Jan de Vuyst ; Jacobus Tijsebaert ; Dominicus Tijtgat ; Petrus Van de Woestijne.

 

Groep 13 – Patriotten van 1830

Opstand tegen het Hollandsch Bewind van Koning Willem, en stichting van het Onafhankelijk België.

 

Groep 14 – De Pauselijke Zouaven. 1860-70

Verzorgd door Dorpstraat

 

 

Groep 14

 

Paus Pius IX werd in zijn Staten aangevallen door revolutionaire elementen. In grooten nood riep Hij de christenen om hulp. De Belgen aarzelden niet om den Vader der Christenheid te helpen. Vele Vlamingen hebben ginds hun heldenmoed met den dood betaald. Vlaamsch Volk : Roomsch Volk.

 

 

Wagen 4 – De eerste Wereldoorlog 1914-18 

Verzorgd door Nationale Strijdersbond

 

 

Wagen 4

 

 

Op 4 Oogst viel het trotsche leger van keizer Willem II ons Vaderland binnen. Onze soldaten vochten vier jaar lang in de modderige loopgraven van den IJzer. 11 November was de grootste nederlaag van het Herrenvolk. Oud-strijders 14-18 brengen hulde aan de gevallenen.

 

 

 

de rantsoenering loopt nog, maar goederen worden minder schaars. Victor Geleite kan aan alle vraag voldoen, belooft hij.

 

 

IVe DEEL

 

Ons land onder de bezetting 1940-1944

 

Wagen 5 – 9 en 10 Mei 1940

Verzorgd door V.K.A.J

 

 

Wagen 5

 

 

 

Hitler beloofde op 9 Mei , onze neutraliteit te eerbiedigen, niettegenstaande hij reeds op 8 Mei bevel gegeven had, Nederland, België en Luxemburg op 10 Mei aan te vallen.

 

Groep 15 – Naar Frankrijk 

Verzorgd door Dorpstraat

 

 

 

Groep 15 voor villa van de famile De Vos in de Dorpsstraat

 

 

Toen beval onze regeering aan al onze jonge mannen van 16 tot 35 jaar zich naar Frankrijk te begeven, om aldaar den weerstand tegen den laffen aanvaller te organiseeren. Onze jongens vertrokken op 18 Mei 1940 rond 2 uur aan het gemeentehuis in de richting van Oostende.

 

Groep 16 – De vlucht 

Verzorgd door Dorpstraat

 

 

Groep 16a

 

 

Geleerd door de les van 1914 durfden vele burgers uit vrees voor de Duitsche gruweldaden hier niet langer blijven en begaven zich naar Frankrijk. Nooit zal het beeld van die radeloos vluchtende burgerbevolking uit het menschengeheugen verdwijnen.

 

Wagen 6 – Duitsche Slagwoorden 

Verzorgd door Zwaantje

 

 

Wagen 6

 

 

Goud heeft geen waarde, maar niemand dan zij, mocht er bezitten. Bezette landen zorgen voor eigen voedsel, maar voor alles het beste deel voor Duitschland. Resultaat: grooter rantsoen in Duitschland, honger in de andere landen.

 

Wagen 7 – Collaboratie 

Verzorgd door Eeksken

 

 

Wagen 7

 

 

Te midden van dit mateloos lijden onzer menschen, liet een klein verachtelijk gedeelte der bevolking, aangelokt door den Judaspenning, zich tot meewerking met den vijand verleiden. Hun rechtvaardige bestraffing weze voor iederen Belg in ’t vervolg een erstige les.

 

Wagen 8 – Noodambachten 

Verzorgd door Volpenswege

De nood drukt op ons volk. Gebrek aan vele zaken van allereerste noodwendigheid, deed vele noodambachten ontstaan.

 

Groep 17 – Geen opeisching – Vrijwillige Solidariteit 

Verzorgd door Weegsche

Dit is een treurige bladzijde in de geschiedenis van dezen oorlog. Werkweigeraars werden als wild opgespoord en zoo mogelijk gevangen om voor een nazioverwinning te gaan arbeiden. Honderden verstopten zich, anderen gingen den harden weg der verre ballingschap op.

 

Wagen 9 – Dein Heim 

Verzorgd door Weegsche

 

 

Wagen 9

 

 

Duizenden landgenooten werden om sluikslachting, bakken, smokkelen, om niet-Duitsche radio-uitzendingen te hebben beluisterd, enz. aangehouden en opgesloten. Boven de poort van het gevang stond spottenderwijze geschreven: “Dein Heim” (uw tehuis).

 

Wagen 10 – Folterkampen 

Verzorgd door Daasdonk-Wittemoer

 

 

Wagen 10  Vlnr Leon Geleyte, Gerard Ryckaert, Pier Vereecke, André Versluys, Tuur Van Daele en Petrus van Heule

 

 

Stelselmatig en met duivelsche wreedheid werden diegenen wier eenige misdaad was, hun land lief te hebben, uitgehongerd en doodgemarteld, door Duitsche beulen. Aan die martelaren onze dankbare hulde, waardeering en christelijk gebed.

 

Groep 18 – Klokkendiefstal 

Verzorgd door Weststraat

Op 15 September 1943 werden de twee grotste klokken uit den toren weggehaald. Deze heiligschennende diefstal herinnerde ons aan de somberste jaren van de Fransche revolutie, toen onze eeige klok naar Gent werd gevoerd om er kanonnen van te maken.

Wagen 11 – Bommen op Sleidinge 

Verzorgd door Akkerken

 

 

Wagen 11

 

Wagen 11b

 

 

Op 19 Mei 1944, toen rond 9 uur ’s avonds talrijke menschen den Rozenkrans aan het bidden waren, deden 18 Engelsch vliegtuigen een grooten aanval op de fabriek in het Akkerken. Als bij wonder was het aantal slachtoffers gering, gezien de helscheuitwerking der bommen. Honderden menschen werden zichtbaar door O.L. Vrouw beschermd. Dit vergeet het dankbare Sleidinge nooit.

 

Groep 19 – Aftocht der Duitschers 

Verzorgd door Wellingstraat

In ’t begin van September 1944 werd het één akelige stoet van verslagen soldaten, die op alle mogelijke vervoermiddelen trachten te ontkomen aan den snellen opmarch der Geallieerden. De Duitschers begingen toen allerlei wreedheden.

 

Groep 20 – Bevrijding 

 

 

 

Groep 20

 

 

15 September zal in gouden letters in de Sleinsche geschiedenis geschreven blijven. Rond half twee ’s namiddags, rukte de zegevierende Poolsche tankdivisie ons dorp binnen. Menschen juichten en menschen weenden : Wij zijn weer vrij!

 

Koninklijke Fanfare St-Cecilia Evergem

 

 

 

 

advertentie koffie Georges Hamerlynck

 

 

Ve DEEL

 

Hulde aan onze Helden en Bevrijders

 

Groep 21 – Rouwhulde aan alle Oorlogsslachtoffers 

 

 

 

Groep 21

 

 

Wagen 12 – Hulde aan den Weerstand 

Verzorgd door Geneeskundige Gestichten

 

 

Wagen 12

 

 

Het volk erkende nooit de Duitsche machtsgreep op zijn vrijheid. Duizenden leefden als vogelvrijverklaarden, daden aan spionage en wachtten slechts op het sein, om de wapens op te nemen tegen den vijand. Velen onder hen hebben onze vrijheid voor hun leven gegeven.

 

Groep 22 – Hulde aan de Geallieerden

Verzorgd door Weststraat

 

 

Groep 22

 

 

Dank zij de zware en bloedige offers der Vereenigde Natië werd ons landeke weer vrij. Het dankbare Sleidinge zal bijzonder het heldhaftige Polen steeds dankbaar gedenken.

 

Wagen 13 – Rood Kruis

Verzorgd door Plaatselijke Afdeeling Rood Kruis van België

 

 

 

Wagen 13b

 

Wagen 13c

 

 

Gansch den oorlog door heeft het Internationaal Rood Kruis, zijn heelende werking, overal waar lijden was, uitgeoefend. Het belgische schip “Caritas I” heeft gedurende vier jaar, varende onder Zwitsersche vlag, duizenden paketten en brieven aan krijgsgevangenen en weggevoerden besteld. Heden vaart het opnieuw onder Belgische vlag.

 

Wagen 14 – Kinderwelzijn

Verzorgd door Nationaal Werk voor Kinderwelzijn

 

 

Wagen 14

 

 

Zorgt voor het regelmatig geneeskundig onderzoek der kleine kinderen. Op de gemeente leverde het reeds zeer goede vruchten op. Vooral onder den oorlog werden moeders goed geholpen.

 

Koninklijke Fanfare Iever en Eendracht Sleidinge

 

Wagen 15 – Verbroedering aller Volkeren

Verzorgd door Boerenbond

 

 

 

Wagen 15

 

De vrede, vrucht van rechtvaardigheid en liefde, wordt bevorderd door de verbroedering en het wederkeerig begrijpen van alle Naties.

 

Wagen 16 – Oudstrijders 1940-1945 brengen hulde aan hun opperbevelhebber

Koning Leopold III

 

 

 

 

Wagen 16

 

 

Wagen 17 – De Vrede 

 

 

 

Wagen 17

 

 

De vrede, voorgesteld als een maagd, zal weder over de aarde heerschen bij de menschen van goeden wil. De vrede is het schoonste geschenk van den Hemel!